PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có địa chỉ https://bqlkcnbackan.gov.vn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc vừa thành lập Trang Thông tin điện tử với tên miền truy cập trên Internet là https://bqlkcnbackan.gov.vn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là cơ quan thông tin của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, cung cấp thông tin chính thức cho người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn và cả nước về những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về tình hình phát triển Khu công nghiệp trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện tra cứu thông tin./.

BH