PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp 2 dự án khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi
Chiều 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã chủ trì họp 2 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh (Hội đồng) tư vấn giao trực tiếp: Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn khoa học” và Dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại
chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn khoa học”

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn khoa học” do Viện Chăn nuôi chủ trì thực hiện trong thời gian 36 tháng, từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2026.

Dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn” do Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện trong thời gian 24 tháng, từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2025.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện các dự án trình bày báo cáo thuyết minh đề cương, các Hội đồng đã đánh giá 2 dự án có tính khả thi, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để các đơn vị chủ trì thực hiện dự án bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề cương thuyết minh.

Đối với Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn khoa học”, Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì dự án cần viết rõ ràng hơn về mục tiêu; trong phần tổng quan bổ sung thêm tình hình chăn nuôi chung của địa phương, trong đó có chăn nuôi bò; làm rõ phương pháp làm đệm lót sinh học cho bò; việc áp dụng mô hình chăn nuôi; chọn cây thức ăn phù hợp nhất, phát triển tốt trong mùa đông; làm rõ quy trình sản xuất sinh khối giun, cách thức bổ sung vào thức ăn; bổ sung kỹ thuật nuôi, chế biến giun thành thức ăn cho bò; điều chỉnh các nội dung chi tiết cho phù hợp; xem xét lại thời gian tập huấn…

Đối với Dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”, đơn vị chủ trì cần tập trung thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu đặt hàng của tỉnh. Để hoàn thiện đề cương, trong phần tổng quan cần bổ sung thêm tình hình trong nước và trong tỉnh; trong phần luận giải sự cần thiết thực hiện Dự án cần bổ sung làm rõ thêm một số thông tin, nhất là thông tin hiện trạng chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi tại xã Bằng Phúc; cần chỉ rõ công nghệ ứng dụng thực hiện mô hình; làm rõ tiêu chí lựa chọn hộ thực hiện mô hình; mô hình sử dụng phân bón hữu cơ chỉ nên thực hiện 2 mô hình bón cho cây ăn quả, lúa hoặc chè và gọn lại các công thức bón phân trong các mô hình; bổ sung các chỉ tiêu theo dõi các mô hình thử nghiệm bón phân hữu cơ cho cây trồng…

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp dự án “Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý
chất thải chăn nuôi, tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”

Hội đồng tư vấn giao Viện Chăn nuôi và Viện Khoa học sự sống (đơn vị chủ trì) trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương thuyết minh 2 dự án./.

Hương Dịu