PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 45,6%
Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo 37.267 người. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2021 đạt 45,6%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Lao động - TB&XH tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ III năm 2022

Trong tổng số 37.267 người đã được đào tạo nghề, có 455 người đào tạo hệ cao đẳng; 2.766 người đào tạo hệ trung cấp; 34.046 người đào tạo hệ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg đạt 10.550 người.

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2021 đạt 45,6%; trong đó năm 2015 là 32,5%; năm 2020 là 45%.

Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2022 là 33.133,54 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 32.069,54 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.064 triệu đồng.

Theo thống kê, hiện nay, dân số toàn tỉnh có 319.000 người, số người từ 15 tuổi trở lên có 255.953 người, chiếm 80,2% dân số. Số người tham gia hoạt động kinh tế (có việc làm) là 207.794 người, chiếm 81,18% dân số từ 15 tuổi trở lên; trong đó, lực lượng lao động khu vực thành thị là 36.626 người, chiếm 17,62%, lực lượng lao động nông thôn 167.919 người, chiếm 82,38%./.

Bích Huệ