PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Chợ Mới công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Ngày 29/12/2020, UBND huyện Chợ Mới ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo và số hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Chợ Mới như sau:

Tổng số hộ nghèo: 1.520/10.321 hộ, chiếm tỷ lệ 14,73%;

Tổng số hộ cận nghèo: 1.250/10.321 hộ, chiếm tỷ lệ 12,11%;

Số hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo: 70 hộ, chiếm tỷ lệ 4,61%.

Số hộ thoát cận nghèo: 313 hộ; chiếm tỷ lệ 25,04%.

Đây sẽ là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác trên địa bàn huyện trong năm 2021./.

Hồng Nhung