PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm bệnh Covid-19 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả
Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm bệnh Covid-19 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng
 

1

Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm bệnh Covid-19 cho người được xét nghiệm tự nguyện chi trả

Kinh

phí thu

sự

nghiệp

năm

2021

Chào

hàng

cạnh

tranh trong nước

qua

mạng

Một giai

đoạn

một túi

hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

kể từ

ngày ký

hợp đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

 

Hà Hồng