PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021
Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 274/UBND-NNTNMT chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016-2020. Tham mưu xây dựng Nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho dân cư khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020. Tham mưu xây dựng Kết luận hoặc Nghị quyết về tiếp tục phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện các mô hình phát triển.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Nông Cúc