PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đây là một trong những nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4174/UBND-NCPC ngày 30/6/2022 về đăng ký, sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI) khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện TTHC. Yêu cầu đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/7/2022.

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ TTHC tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu được lợi ích và hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng DVCTT, DVBCCI để góp phần công khai, minh bạch thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.../.

Đồng Vân