PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7132/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến xuồng, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nơi tổ chức.

Các ngành, trước hết là y tế, giáo dục, du lịch, công an, đôn đốc tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch và công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện yêu cầu tự đánh giá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Giao Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai kết quả tự đánh giá.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế và nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế theo dõi, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện, đề xuất biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt./.

Hồng Nhung