PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020
Ngày 02/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7182/UBND-NCPC chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cán bộ, công chức ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020.

Tại Văn bản cũng nêu rõ, cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấu hình, tạo biểu mẫu, quy trình điện tử của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo hiệu quả, tiến độ./.

Đồng Thị Vân