PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày 02/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7181/UBND-NCPC chỉ đạo thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng” và thủ tục “Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin và nộp hồ sơ của các thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay sau khi quá trình tích hợp, kiểm thử các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoàn thiện.

Tại Công văn, UBND cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Xây dựng tích hợp các thủ tục “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng” và thủ tục “Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 31/12/2020./.

Đồng Thị Vân