PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2021
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1066/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai tổng kết theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 01/11/2021.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn tổng kết thực tiễn, những cách làm hay, mô hình mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; trình UBND tỉnh  trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời hạn quy định./.

Hồng Nhung