PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
UBND tỉnh ban hành Công văn số 7946/UBND-NCPC ngày 25/11/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, ngày 30/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Để việc tổ chức thực hiện Chương trình CCHC được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình hành động và điều kiện, yêu cầu thực tiễn, ban hành kế hoạch CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai thực hiện CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể, Chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức và bố trí kinh phí để thực hiện công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình tổng thể cải CCHC của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh đã đề ra./.

Đồng Vân