PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
91
Số câu hỏi đã trả lời
91
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
NGUYỄN THỊ LAM
Ngày gửi
11/01/2015
Đơn vị tiếp nhận
HĐND tỉnh
Nội dung
vấn đề tuyển dụng
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
HĐND tỉnh
Ngày trả lời
03/03/2015
Nội dung
Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri qua địa chỉ http://hdnd.backan.gov.vn, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có văn bản gửi Sở Nội vụ để xem xét, nghiên cứu, trả lời. Ngày 02/03/2015, Ban Biên tập nhận được văn bản trả lời của Sở Nội vụ, nội dung như sau: “Hiện nay, việc tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo phương thức xét tuyển theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và tại Điều 12 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý vien chức, trong đó xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể như sau: - Cách tính điểm đối với xét tuyển công chức: + Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. + Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. - Cách tính điểm đối với xét tuyển viên chức: + Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. + Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. + Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. Như vậy, hồ sở của người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được đào tạo theo hệ thống tín chỉ có bảng điểm tính theo thang điểm 4 và được chấm chữ cái A, B, C, D thì phải được cơ sở nơi đào tạo quy đổi theo thang điểm 10 hoặc 100 thì mới xác định được điểm học tập, điểm tốt nghiệp để tính điểm xét tuyển. Trong trường hợp bảng điểm chưa được quy đổi theo thang điểm 10 hoặc 100 thì người đăng ký dự tuyển phải về cơ sở nơi đào tạo đề nghị quy đổi. Trong quá trình tổ chức thu nhận hồ sơ của người dự tuyển công chức, viên chức thời gian vừa qua có một số hồ sơ có bảng điểm tính theo thang điểm 4 và được chấm theo chữ cái A, B, C, D khi thí sinh về cơ sở nơi đào tạo đề nghị thì đều được cơ sở đào tạo quy đổi theo thang điểm 10. Tuy nhiên có một số ít thí sinh chỉ được nhà trường quy đổi điểm học tập trung bình toàn khóa học mà không quy đổi điểm của từng môn học, trong khi đó một số thí sinh khác lại được quy đổi đầy đủ điểm của từng môn học và điểm trung bình học tập toàn khóa (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên). Như vậy, việc quy đổi điểm phải do cơ sở đào tạo và cơ sở đào tạo hoàn toàn quy đổi được bảng điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ thang điểm 4 và được chấm theo chữ cái A, B, C, D ra thang điểm 10. Thời gian tới, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với Bộ Giáo dục và đào tạo để chỉ đạo các cơ sở đào tạo thống nhất việc quy đổi theo thang điểm. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để cử tri biết./.
Tệp tin