PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
106
Số câu hỏi đã trả lời
97
Số câu hỏi chưa trả lời
9

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
LÝ VĂN DE
Ngày gửi
14/12/2016
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Tuyển dụng công chức
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
16/02/2017
Nội dung
Ngày 14 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ nhận được thư hỏi của ông Lý Văn De, dân tộc Mông, hộ khẩu thường trú xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trên Cổng Thông tin điện tử trình bày nguyện vọng mong muốn có một công việc, được công hiến cho quê hương và hỏi ông có thể được tuyển dụng theo các hình thức nào. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ trả lời như sau: Việc tuyển dụng vào công chức, viên chức phải thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Việc ông muốn được tuyển dụng vào công chức, viên chức nhà nước phải thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định hiện hành. Vậy, đề nghị ông quan tâm theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhu tuyển dụng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh để đăng ký dự tuyển theo quy định.
Tệp tin