PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
94
Số câu hỏi đã trả lời
93
Số câu hỏi chưa trả lời
1

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
MA VĂN HUYẾN
Ngày gửi
27/02/2017
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Tuyển dụng công chức
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
06/03/2017
Nội dung
Sở Nội vụ nhận được thư hỏi của ông Ma Văn Huyến trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ trả lời như sau: Câu Trả lời đính kèm theo (file PDF) http://faq.backan.gov.vn/DocumentLibrary/ma huyen.pdf
Tệp tin