PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xin ý kiến mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với 15 khoản phí và 6 khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Tài chính đang gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng 15 khoản phí và 6 khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh để thay thế Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

15 khoản phí bao gồm: (1) Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; (2) Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; (3) Phí thăm quan di tích lịch sử; (4) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; (5) Phí thư viện; (6) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; (7) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (8) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (9) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; (10) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; (11) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; (12) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; (13) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; (14) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; (15) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

6 khoản lệ phí bao gồm: (1) Lệ phí đăng ký cư trú; (2) Lệ phí hộ tịch; (3) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (4) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; (5) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; (6) Lệ phí đăng ký kinh doanh.

Dự thảo Nghị quyết này dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo chính sách phí, lệ phí công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thu, nộp phí, lệ phí; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ