Content Editor

Tin mới nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đa phương tiện

TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH BẮC KẠN

Đến tháng Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn xem tại đây

Đến tháng Tỉnh Bắc Kạn đã trao đổi

802.588

văn bản qua mạng giữa 622 đơn vị

 PublishingPortal - Block_ThongKeTruyCap