PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên
Những năm qua, Đảng bộ huyện Bạch Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tháng 7/2023

Đảng bộ huyện Bạch Thông có 32 chi, đảng bộ và 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.234 đảng viên. Nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác giáo dục LLCT, thời gian qua, công tác tổ chức nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng luôn được cấp ủy các cấp huyện Bạch Thông quan tâm thực hiện. Năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU về “Nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt học tập nghị quyết của Đảng giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án số 05-ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng giai đoạn 2016 - 2020”.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng lên. Các chương trình, nội dung nghiên cứu, học tập, giáo dục lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trong nghiên cứu, giảng dạy đã chú trọng việc cụ thể hóa nội dung, chương trình phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2014 đến nay, huyện Bạch Thông đã cử 42 cán bộ, đảng viên tham gia học cao cấp LLCT; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 4 lớp Trung cấp LLCT - hành chính tại huyện với 273 học viên tham gia. Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 5 lớp sơ cấp LLCT với 364 học viên; 29 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 1.579 học viên; 20 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới với 1.046 học viên; 34 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cấp ủy, khối đoàn thể và một số lớp khác với 4.711 học viên tham gia.

Đội ngũ giảng viên LLCT của huyện được củng cố về số lượng, chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Ngoài đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, huyện Bạch Thông quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào sự phát triển chung của huyện, góp phần củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng LLCT tại huyện Bạch Thông còn một số hạn chế như chưa tổ chức được nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT cho đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất của Trung tâm Chính trị ̣huyên đã xuống cấp không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập…

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, huyện Bạch Thông xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục LLCT, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng và tình hình cụ thể của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cách mạng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác LLCT./.

Hương Dịu