PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký ban hành Quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22/9/2022)

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, về nguyên tắc, Quy định nêu rõ: Chỉ tiếp nhận tài trợ bằng tiền, không tiếp nhận tài trợ bằng sản phẩm; kinh phí tài trợ lập quy hoạch do các tổ chức, cá nhân tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện; việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo không có điều kiện kèm theo, công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định pháp luật; việc cho phép các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch là độc lập, không liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Về quy trình thực hiện tài trợ quy hoạch bao gồm 4 bước: (1) Lập, phê duyệt công khai danh mục các đồ án quy hoạch; (2) Đăng ký tài trợ, chấp thuận tài trợ; (3) Chuyển tiền tài trợ vào ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng nguồn tài trợ; (4) Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố đồ án quy hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch bằng kinh phí tài trợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định của Quy trình này. 

UBND các cấp thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện tuân thủ theo Quy trình.

Các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo Văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch của cấp có thẩm quyền, đúng nội dung thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ, tiến độ lập quy hoạch được chấp thuận. Không tham gia, can thiệp vào công tác lựa chọn nhà thầu; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước.../.

Bích Huệ