PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 3673/BVHTTDL-VP trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV liên quan đến quy định về hồ sơ, trình tự cấp phép xây dựng công trình quảng cáo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, cử tri Bắc Kạn kiến nghị: Tại khoản 5 Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “Đối với công trình quảng cáo: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo”. Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 31 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 quy định “Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương”. Vì vậy, cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc thẩm định cấp giấy phép. Đề nghị nghiên cứu tham mưu Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ cấp giấy phép biển quảng cáo,quy định cụ thể rõ ràng cho từng loại biển (về kích thước).

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Khoản 3, khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo quy định về hồ sơ, trình tự cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, áp dụng chung cho tất cả các loại bảng quảng cáo, không phân biệt kích thước. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng triển khai thực hiện tại địa phương theo đúng quy định./.

Thu Cúc (tổng hợp)