PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn tăng hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai
Để hạn chế thấp nhất các tranh chấp khiếu kiện về lĩnh vực quản lý đất đai, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Huyện Chợ Đồn được đánh giá cao trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác dự báo, đăng ký và thẩm định các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành văn bản về việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện đúng các quy định của pháp luật đất đai; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các chủ đầu tư, cơ quan liên quan và UBND cấp xã trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tổng hợp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát việc tổ chức thực hiện thu hồi đất theo danh mục được phê duyệt hằng năm, các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, các vi phạm đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở đó, tổng hợp, tham mưu báo cáo cho UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền loại bỏ khỏi danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án, công trình đã quá 3 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất.

Huyện cũng kịp thời chấn chỉnh việc quản lý không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc san ủi, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; tình trạng xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở, không có giấy phép xây dựng; mua bán, thu gom, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định... và xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định. Huyện đặc biệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến người dân để người dân nắm, chủ động thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình liên quan đến đất đai. Trong đó, quan tâm hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về đất đối với các diện tích đã thu hồi theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế và chú trọng phổ biến việc kê khai trung thực, chính xác giá chuyển nhượng bất động sản trong hợp đồng đúng với giá thực tế để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân, tránh việc người dân lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Trong giải quyết các TTHC về đất đai, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan đến chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản kiểm tra, hướng dẫn các bên liên quan trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản chỉ rõ vị trí, tuyến đường, cách xác định và áp dụng cụ thể giá từng loại bất động sản, thực hiện kê khai trung thực, chính xác theo giá chuyển nhượng thực tế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Khi chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng đúng với giá thực tế chuyển nhượng, giải thích cho các bên trong hợp đồng về hậu quả của việc kê khai giá chuyển nhượng không đúng với giá thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Địa phương chú trọng rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng hoặc chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý; kịp thời cập nhật biến động đất đai đảm bảo đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC về đất đai đảm bảo hiệu quả, nhất là giữa UBND cấp xã với các cơ quan, đơn vị cấp huyện; giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế, kho bạc, thực hiện liên thông trong thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã, cơ chế liên thông và thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả, nhất là giữa các đơn vị thuộc cấp huyện và UBND cấp xã. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC về đất đai nhất là ở cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, đồng thời thường xuyên rà soát các TTHC về đất đai để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, chủ động nắm thông tin các công trình, dự án triển khai trên địa bàn; phối hợp tốt với các chủ đầu tư trong việc thu hồi đất, thực hiện dự án, bàn giao công trình, dự án và các thủ tục về đất đai.

Các chủ đầu tư cũng nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư các dự án, ngay từ khi đề xuất chủ trương đầu tư phải xác định sơ bộ được diện tích đất cần thu hồi, chuyển mục đích để thực hiện các công trình, dự án cũng như khả năng bố trí vốn để thực hiện, chủ động báo cáo UBND huyện danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Năm 2021, huyện tiếp nhận 191 đơn, trong đó chủ yếu là đơn thư về lĩnh vực đất đai. Năm 2022 tiếp nhận 189 đơn, trong đó có 6 đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, công chức, công vụ; tiếp nhận 6 đơn tố cáo, trong đó có 4 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai; tiếp nhận 177 kiến nghị, phản ánh, trong đó có 154 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đối với cấp xã, năm 2022 tiếp nhận 8 đơn tố cáo, trong đó có 5 đơn về lĩnh vực đất đai; tiếp nhận 314 kiến nghị, phản ánh trong đó có 250 kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị giảm so với những năm trước và đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, huyện Chợ Đồn được lãnh đạo tỉnh đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, hạn chế thấp nhất các khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Hương Lan