PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động giải pháp thu ngân sách
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã xây dựng nhiệm vụ thu theo từng lĩnh vực và lộ trình để đạt kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Thu từ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 380,5 tỷ đồng 
(Ảnh: Mua sắm tại Vincom Bắc Kạn)

Trên cơ sở dự toán được giao thu 955 tỷ, UBND tỉnh đã có phương án thu đối với từng lĩnh vực, khoản thu, trong đó phấn đấu thu từ sản xuất kinh doanh 380,5 tỷ đồng, các khoản thu từ đất 250,4 tỷ đồng, các khoản thu khác còn lại 299,1 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng.

Về lộ trình thực hiện, dự kiến quý I thu đạt trên 25% dự toán cả năm, tương đương 240 tỷ đồng trở lên, trong đó tập trung thu lệ phí môn bài các khoản phải thu sau quyết toán thuế, thu thuế từ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022 kéo dài hết tháng 1/2023, thu tiền sử dụng đất.

Quý II phấn đấu thu được 237 tỷ đồng, lũy kế đến hết quý II đảm bảo đạt 50% dự toán cả năm (477 tỷ đồng). Tỉnh tập trung đôn đốc thu các khoản nợ sau quyết toán thuế, phí trong kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2022; hoạt động khoáng sản, tiền thuê đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, tiền bán tài sản nhà nước khác theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2022.

Quý III dự kiến thu được 239 tỷ đồng, lũy kế đến hết quý III đảm bảo đạt trên 75% dự toán cả năm, tương đương 716 tỷ đồng trở lên. Các đơn vị, địa phương hoàn thiện thủ tục, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các danh mục dự kiến trong năm 2023. Tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản nộp thuế theo kế hoạch; phối hợp thu thuế xây dựng cơ bản, các khoản phí, lệ phí như phí bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư; đẩy mạnh thu và chống thất thu trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sản xuất kinh doanh chế biến gỗ…

Quý cuối cùng của năm tập trung chỉ đạo thu hoàn thành dự toán cả năm, khẩn trương hoàn thành dự toán đối với khoản thu tiền sử dụng đất, bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, chậm nhất trong tháng 11/2023.

Các giải pháp được UBND tỉnh xác định ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời xử lý trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Song song với đó là rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, làm tốt công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích, dự báo, dự toán, điều hành thu trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh sẽ phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố xác định và đề nghị phân bổ số thuế về ngân sách tỉnh của các doanh nghiệp ngoại tỉnh có phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố sớm ban hành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ thu với việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách và trách nhiệm của người đứng đầu tại các xã, phường, thị trấn. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị có thành tích trong công thu và phối hợp thu ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách...

Dự báo số hụt thu năm 2023 khoảng 60 tỷ đồng do giảm 30% tiền thuê đất và do giảm mức thuế bảo vệ môi trường. Để bù đắp khoản hụt thu này, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đánh giá cụ thể, dự báo chính xác từng nguồn thu, sắc thuế, địa bàn, xác định nguồn để bù đắp khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

UBND các huyện, thành phố chủ động đánh giá khả năng hụt thu ngân sách trên địa bàn, xây dựng nhiều phương án bù đắp hụt thu, như: Thu từ đất, phí, lệ phí, thu khác ngân sách, thu phí bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách; tăng cường các biện pháp quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ (theo Đề án của UBND tỉnh); chỉ đạo cương quyết việc quản lý thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, hoạt động chuyển nhượng bất động sản; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với cơ quan Thuế, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép, trốn thuế, chây ỳ nợ đọng thuế, không để thất thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các giải pháp thu đối với từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Các nhiệm vụ được phân giao cho từng đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chủ động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023./.

Hương Lan