PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Ngày 28/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 1/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân