PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn
Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 (Kế hoạch số 330/KH-BCĐ).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số với tinh thần quyết tâm cao thông qua việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như đối với từng ngành, lĩnh vực.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch/chương trình hành động và có giải pháp cụ thể để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023; đồng thời chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc nêu gương tham gia ứng dụng, triển khai các hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hình thành “Công dân số” và “Công dân điện tử” theo Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các huyện, thành phố tăng cường hoạt động, chủ động rà soát, củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo; tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đi vào thực chất để phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số, từ đó góp phần thúc đẩy trụ cột xã hội số của tỉnh phát triển.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023 thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khoá X có liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số; xác định quy mô, nội dung cụ thể của nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Đề xuất UBND tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ công nghệ thông tin thông qua các hình thức đặt hàng đào tạo, tổ chức đào tạo, thông tin rộng rãi về công tác tuyển dụng.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tính kế thừa, hiệu quả. Tham mưu trong công tác thẩm định, đánh giá, kiểm tra các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền dừng triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Khẩn trương hoàn thành hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh trong năm 2023...

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, triển khai các nền tảng số phục vụ du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và Kế hoạch học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại một số tỉnh.../.

Hồng Nhung