PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
(Infographics) Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thôn đáp ứng yêu cầu theo quy định... là những điều kiện cần có để công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo Hướng dẫn số 8476/UBND-NNTNMT vừa được UBND tỉnh ban hành về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc