PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm giải ngân vốn đầu tư đạt 29,7%
Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Pác Nặm thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, qua đó đạt được kết quả nhất định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Xã Nghiên Loan tập trung giải ngân nguồn vốn 

Để đẩy nhanh tiến độ, huyện đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc thực hiện các nguồn vốn, đồng thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nguồn vốn các chương trình, dự án đảm bảo về tiến độ thực hiện, có khối lượng giải ngân để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền...

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 huyện đã được phân bổ là 234,287 tỷ đồng, đến thời điểm hiện nay đã giải ngân 69,59 tỷ đồng, đạt 29,7% kế hoạch vốn.

Cụ thể, nguồn vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024, huyện giải ngân được 56,888 tỷ đồng, đạt 60,8% kế hoạch vốn; nguồn vốn năm 2024 giải ngân được 12,7 tỷ đồng, đạt 9% hoạch vốn./.

Hương Lan