PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2022, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn phải đạt tổng doanh thu là 14.221 triệu đồng
Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 1772/QĐ-UBND giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tổng doanh thu (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn năm 2022 là 14.221 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế 90 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 0,28%.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác; thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung kiến nghị của các cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chấp hành tốt các chế độ, chính sách.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn theo Quyết định này./.

Bích Huệ