PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Pác Nặm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương
Theo đánh giá, năm 2022, công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) của huyện Pác Nặm đã đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác QPĐP huyện Pác Nặm năm 2022

Bám sát các chỉ đạo của cấp trên, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch và các văn bản cụ thể hoá, chỉ đạo thực hiện công tác QPĐP năm 2022 trong toàn huyện; tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QPAN); chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng cũng như việc thực hiện công tác giáo dục QPAN được huyện Pác Nặm chú trọng thực hiện. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động, sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác dân quân tự vệ (DQTV), công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức thực hành huấn luyện, luyện tập cho lực lượng DQTV theo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, sát với điều kiện thực tế của địa phương; kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung đều đạt khá trở lên, có nội dung đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm nắm chắc tình hình và sẵn sàng cơ động xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra ở địa phương. Tổ chức diễn tập cho 3 xã Nhạn Môn, Nghiên Loan, Cao Tân năm 2022 theo đúng kế hoạch, kết quả diễn tập cả 3 xã đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức đăng ký, quản lý công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định; triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tiếp nhận và đăng ký, quản lý quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo đúng quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ...

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, huyện Pác Nặm chú trọng chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đủ về số lượng, có chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện làm tốt công tác dân vận giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội… làm cơ sở, điều kiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân có chiều sâu, ngày càng vững chắc.

Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QPAN, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực khắc phục khó khăn, đề ra nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt thu hút đầu tư, bảo đảm sự phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống xã hội gắn với củng cố QPAN. Chú trọng quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở từng khu vực trọng điểm, phù hợp với phương án tác chiến cả trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời triển khai khảo sát, tính toán nhu cầu, xác định các chỉ tiêu bảo đảm cho quốc phòng năm đầu chiến tranh theo chỉ đạo của cấp trên. Trong năm 2022, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, năm 2022, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và Nhân dân về QPĐP tiếp tục được nâng lên, tình hình  an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá; thực hiện tốt công tác văn hóa - xã hội và QPAN. Cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác QPĐP, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc./.

Hương Dịu