PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
Bắc Kạn đạt 75,35/100 điểm, xếp hạng 17/63 tỉnh, thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp theo thời gian thực trên môi trường điện tử trong tháng 4/2024

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả này được công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”.

Trong tháng 4 (từ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2024), tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn đạt 66,67%; tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn đạt 74,68%. Theo danh sách, có 1 đơn vị là Sở Giao thông vận tải công bố công khai quá hạn trong lĩnh vực đường thủy nội địa 7 TTHC.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 100% tại 7 Sở, đơn vị gồm: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội và Thanh tra tỉnh. Có 2 đơn vị không phát sinh hồ sơ trực tuyến là Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ban Dân tộc tỉnh.


Các tổ chức, cá nhân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(Ảnh: Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn)

Đáng chú ý, nhóm chỉ số về mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm, trong đó, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 93,45%; 18/18 đơn vị sở, ngành cấp tỉnh và 8/8 huyện thành phố đạt tỷ lệ 100% về mức độ hài lòng.

Kết quả xếp loại cấp tỉnh, có 12/18 đơn vị xếp loại xuất sắc; 6 đơn vị xếp loại tốt.

Kết quả xếp loại cấp huyện, có 7 địa phương xếp loại tốt, 1 địa phương xếp loại trung bình.

Trên cơ sở kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 4/2024, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết hồ sơ TTHC phải cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ.

Các sở, ban, ngành chủ động rà soát các Quyết định về công bố TTHC của bộ, ngành chủ quản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời thực hiện rà soát, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết, gỡ bỏ các TTHC, văn bản quy định về TTHC hết hiệu lực thi hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.../.

Bích Huệ (tổng hợp)