PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
Ngày 30/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 37: Thi công hạng mục an toàn giao thông (đoạn tuyến Km0+00 - Km37+00)

Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh
và ngân sách Trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Theo đơn giá điều chỉnh

12 tháng

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu (nếu cần thiết); chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền