PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 27/10/2022

Nội dung phê duyệt sau điều chỉnh

 

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình nhà giảng đường 3 tầng

Quý IV/2022

Trọn gói

300 ngày

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình nhà giảng đường 03 tầng, nhà hiệu bộ và nhà đa năng

Quý I/2023

Theo đơn giá cố định

500 ngày

2

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình nhà hiệu bộ và nhà đa năng

Quý IV/2022

Trọn gói

300 ngày

3

Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình (của gói thầu số 06, 07)

Quý IV/2022

 

 

 

300 ngày

Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình (của gói thầu số 06)

Quý I/2023

 

865 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền