PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc công tác giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa, cải tạo điểm mất ATGT đoạn Km254+150 - Km254+400; Km267+300 - Km267+900; Km270+00 - Km270+800 QL.279
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc công tác giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa, cải tạo điểm mất ATGT đoạn Km254+150 - Km254+400; Km267+300 - Km267+900; Km270+00 - Km270+800 QL.279.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Đo đạc bản đồ địa chính và khảo sát, cắm cọc giải phóng mặt bằng

Sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2023

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

30 ngày

2

Đo đạc và đánh giá hiện trạng rừng cần chuyển mục đích sử dụng

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

30 ngày

3

Tư vấn khảo sát, lập phương án di chuyển hệ thống cáp viễn thông

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

30 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền