PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc Methadon năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Ngày 22/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc Methadon năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thuốc Methadon năm 2023

Nguồn đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2023

Hợp đồng trọn gói

12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung