PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Ngày 14/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 để thảo luận các dự thảo tờ trình nghị quyết và dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; các Phó Chủ tịch Đinh Quang Tuyên, Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Thuý và các thành viên UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đại biểu đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023

Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về các dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 (kèm theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn).

Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn nhưng dự ước có 24/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt là một kết quả đáng mừng. Về chỉ tiêu năm 2023, đại biểu đề nghị cần xem xét một số chỉ tiêu cụ thể hơn dựa trên điều kiện thực tế của tỉnh. Sau thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thống nhất chỉ tiêu trình HĐND tỉnh: Công nghiệp tăng 13%, nông nghiệp 3,8%, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng, thu ngân sách 922 tỷ đồng; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 1 bậc... Các chỉ tiêu khác, đề nghị các sở, ngành rà soát lại, đảm bảo tính khả thi, có tính phấn đấu để đạt kết quả cao hơn. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chỉnh sửa để trình UBND tỉnh.

Tiếp đó, đại biểu thảo luận về các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, gồm:

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nguồn ngân sách địa phương;

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh;

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (kèm Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025);

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023;

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023;

Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng xã hội học tập và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; mức hỗ trợ khác đối với đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra, Phiên họp cũng đã thảo luận các báo cáo và một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành tham mưu nội dung dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết khẩn trương tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện, gửi UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất./.

Hương Lan