PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5
Sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5/2023 để thông qua các nội dung trình kỳ họp tháng 6/2023 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Phiên họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Phiên họp

Phiên họp đã xem xét, thông qua các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh, gồm:

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh tên chủ đầu tư, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022;

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương;

Dự thảo Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;

Dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 3);

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn (lần 1) tỉnh Bắc Kạn;

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo nghị quyết, dự thảo báo cáo rà soát, điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến của đại biểu đảm bảo chất lượng cao nhất, hoàn thiện sớm nhất hồ sơ để UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa X sắp tới đúng thời gian quy định./.

Hương Dịu