PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 69/LĐTBXH-BTXH&GN trả lời cử tri Hà Thị Huế, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Hà Thị Huế, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm phản ánh: “Hiện nay, việc chi trả các chính sách trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện thông qua dịch vụ của ngành bưu điện được kịp thời và an toàn, tuy nhiên, nhân viên thực hiện chi trả thường xuyên thay đổi và không có chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý, theo dõi biến động tăng/giảm, chuyển đi/chuyển đến của các đối tượng nên khó khăn cho việc thực hiện chế độ tại địa phương. Đề nghị xem xét chỉ đạo ngành chức năng chuyển giao UBND cấp xã thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng để thuận tiện trong quá trình lập hồ sơ, theo dõi và giải quyết các chế độ cho các đối tượng theo quy định”.

Sau khi nghiên cứu ý kiến của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định: “Việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện chi trả bảo đảm yêu cầu có kinh nghiệm, có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, có thể đảm nhiệm việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù, bảo đảm kịp thời và an toàn trong việc chi trả”.

Tại khoản 3 Điều 34 Nghị định 20/2021/NĐ-CP “Việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được lập thành hợp đồng giữa cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức dịch vụ chi trả, trong hợp đồng phải ghi rõ phạm vi, đối tượng chi trả, phương thức chi trả, phương thức chuyển tiền và thời hạn chuyển tiền, thời hạn chi trả đến người thụ hưởng, thời hạn thanh quyết toán, quyền và trách nhiệm của các bên, thỏa thuận khác có liên quan đến việc chi trả”.

Như vậy, việc chi trả chính sách trợ giúp xã hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ chi trả; việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn do UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan lựa chọn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.      

Đối với việc nhân viên thực hiện chi trả thường xuyên thay đổi và không có chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý, theo dõi biến động tăng/giảm, chuyển đi/chuyển đến của các đối tượng nên khó khăn cho việc thực hiện chế độ tại địa phương, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn (đơn vị được lựa chọn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại huyện Pác Nặm) đã có Công văn số 1633/BĐBK-KTNV ngày 26/12/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV về công tác chi trả các chế độ chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Pác Nặm, theo đó Bưu điện tỉnh tiếp thu, rút kinh nghiệm và đã xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên chi trả trong quý I/2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm xem xét thống nhất quy định cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan trong hợp đồng chi trả giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm với tổ chức dịch vụ chi trả để đảm bảo công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định./.  

Dương Thái