PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo kết quả thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 5/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 5/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh, kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2024 là 1.250.585.249 đồng.

Số dư Quỹ Phòng, chống thiên tai tính đến 31/5/2024 là 5.480.962.065 đồng.

Đến hết tháng 5/2024, đã có 14 cơ quan, đơn vị đã thu nộp Quỹ.

STT

Tình hình thu (đồng)

Tình hình chi (đồng)

Số dư tại Quỹ (đồng)

Ghi chú

Thu từ các đơn vị nộp Quỹ

Thu từ lãi tiền gửi

Tính đến 31/12/2023

5.671.181.589

 

Tháng 1

120.996.561

1.449.700

369.000.000

5.424.627.850

 

Tháng 2

20.153.504

1.293.200

-

5.446.074.554

 

Tháng 3

-

1.387.600

-

5.447.462.154

 

Tháng 4

4.968.818

1.343.600

-

5.453.774.572

 

Tháng 5

25.792.593

1.394.900

-

5.480.962.065

 

Tổng

171.911.476

6.869.000

369.000.000

5.480.962.065

Số dư đến 31/05/2024

Xem chi tiết./.

BH