PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành văn bản mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, điều kiện để đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 3/9/2015 của UBND tỉnh.

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 17h 00 ngày 28/12/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hương Dịu