PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
Năm 2022, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài chính, tỉnh đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng từ công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc cắt giảm các khoản chi không đúng quy định, chưa thật sự cần thiết, cấp bách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên trong khâu phân bổ dự toán để tập trung ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngay từ dự toán giao đầu năm, Sở Tài chính đã thực hiện cắt giảm gần 60 tỷ đồng; trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương số tiền gần 50 tỷ đồng, tiết kiệm 2% theo chỉ đạo của tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 10 tỷ đồng. Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã tiết kiệm được hơn 358 tỷ đồng.

Với tinh thần đổi mới trong quản lý ngân sách nhà nước về khoa học công nghệ, đảm bảo thực hiện nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, trong quá trình thẩm định đối với 9 đề tài/dự án khoa học và công nghệ năm 2022, Sở Tài chính đã cắt giảm một số nội dung, quy mô, giảm định mức nhân công lao động, tiết kiệm được số kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Thực hiện cơ chế khoán chi theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, một số đơn vị đã thực hiện tiết kiệm chi được trên 2,6 tỷ đồng. Qua công tác thẩm định phương án tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Sở Tài chính đã cắt giảm kinh phí so với phương án đơn vị đề nghị số tiền trên 14 tỷ đồng.

Nhiều cuộc họp, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã tiết kiệm số tiền không nhỏ cho NSNN (Ảnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường HĐND tỉnh ngày 15/11/2022 được kết nối trực tuyến tới điểm cầu cấp huyện, cấp xã) 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm được hơn 23 tỷ đồng từ kinh phí quản lý hành chính như văn phòng phẩm; cước phí thông tin liên lạc; điện; nước; xăng dầu; công tác phí; hội nghị, hội thảo; tiếp khách; sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc...

Năm 2023, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm. Trong đó, chú trọng triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước, dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; cắt giảm các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng kém hiệu quả; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khoa học.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và hoàn thành việc giao quyền tự chủ cho khu vực sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ.

Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước…/.

Bích Huệ