PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đầy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo nội dung Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương, giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2022.

Thi công công trình cải tạo, sửa chữa mặt đường và vỉa hè đường lên trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh

Rà soát các quy định hiện hành về đầu tư công, chỉ ra những quy định bất cập trong thực tiễn triển khai, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; trong đó khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công (từ khâu hình thành dự án, giao vốn, tổ chức thực hiện) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/9/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án triển khai trong năm 2022, tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các đơn vị và tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022…/.

Bích Huệ