PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022 đối với các đơn vị cấp tỉnh
Ngày 19/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022 của các đơn vị cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, có 26 đơn vi cấp tỉnh được công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022, trong đó có 23 đơn vị được xếp loại Tốt, 2 đơn vị xếp loại Khá và 1 đơn vị xếp loại Trung bình. 

UBND tỉnh giao các đơn vị được công nhận Đơn vị học tập năm 2022 tiếp tục tổ chức thực hiện nhằm củng cố, duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí về Đơn vị học tập trong các năm tiếp theo./.

Lam Đinh