PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Ba Bể đã và đang được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án liên kết chăn nuôi gà tại HTX Nhung Lũy thực hiện từ nguồn Chương trình MTQG phát triển KTXH
vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

Thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện Ba Bể đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM của người dân.

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình; ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện từng nội dung Chương trình; thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG; tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Trên cơ sở nguồn vốn được cấp trên giao, trong ba năm qua, UBND huyện đã phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG với tổng số tiền 273.177 triệu đồng. Tính đến tháng 1/2024, đã giải ngân 109.117 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch vốn giao.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG thời gian qua, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, số lượng văn bản hướng dẫn của nhiều bộ, ngành quá lớn, dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án còn lúng túng và chậm thời gian. Trong quá trình thực hiện, một số dự án còn vướng mắc, phải thực hiện điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các Chương trình. Một số nội dung như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất của Dự án 1 và Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN gặp vướng mắc do các xã không có quỹ đất để thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các Chương trình MTQG thực hiện trong thời gian qua đã có đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 24,22%, giảm 2,1% so với đầu năm 2023.

Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trong thời gian tiếp theo, huyện Ba Bể xác định cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức thực hiện
các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện ngày 27/3/2024

Năm 2024, huyện Ba Bể được giao tổng kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG trên 105,6 tỷ đồng, gồm nguồn năm 2022 và năm 2023 chuyển sang trên 24,2 tỷ đồng, nguồn vốn giao năm 2024 gần 81,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên 85,8 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 1,6%; nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 12,7 tỷ đồng, chưa giải ngân; Chương trình MTQG xây dựng NTM có nguồn vốn thực hiện trên 7,1 tỷ đồng, đã giải ngân được 15%.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Hội nghị đã dành thời gian tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG và bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở cần chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo để thực hiện ngay các phần việc theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đối với các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình liên kết cần tính toán đầu ra sản phẩm, hiệu quả lâu dài. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để nắm bắt khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Ngọc Thuyết - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện yêu cầu mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo cần nắm rõ nhiệm vụ, đầu việc được giao của từng cá nhân để chủ động thực hiện. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ tiến trình thực hiện, tiến độ triển khai hằng tháng về Ban Chỉ đạo huyện để có sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời…/.

Hương Dịu