PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng
Thực hiện phòng ngừa kết hợp với các biện pháp đấu tranh, phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm đã giúp cho công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua của huyện Bạch Thông đạt kết quả khả quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa được coi là nhiệm vụ trọng tâm và đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Việc phòng ngừa để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không thể, không dám và không muốn thực hiện hành vi tham nhũng. Trước hết, UBND huyện Bạch Thông chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn. Trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đã từng bước thực hiện có nền nếp, cơ bản theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Bạch Thông 
góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực của đội ngũ CBCCVC

Để hạn chế các xung đột lợi ích, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc công khai, minh bạch công tác tổ chức cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, quản lý và sử dụng ngân sách... Theo những quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng thì người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Năm 2021, huyện Bạch Thông hoàn thành việc chuyển đổi vị trí công tác là kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn. Năm 2022, huyện tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác của công chức địa chính, tư pháp thuộc diện theo quy định. Tại 64/64 đơn vị dự toán của huyện Bạch Thông đều trả lương và các khoản thanh toán qua tài khoản; gần 500 người trong diện đều thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt trên địa bàn.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, việc triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực cũng được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Phòng, chống tham nhũng là công tác phức tạp, lâu dài và nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, cũng như sự tham gia tích cực của toàn dân tạo thành sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội công bằng, giàu mạnh./.

Thu Trang