PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2023 của tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2023); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)…

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và tỉnh; chủ động khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho công nhân, nông dân, công chức, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến, những việc làm tốt góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Kiện toàn, xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của các cụm, khối thi đua phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành. Các đơn vị thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tổ chức khối thi đua đối với các đơn vị, tập thể trực thuộc; tiếp tục đổi mới tiêu chí và quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn của các cụm thi đua bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được đúng kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị./.

Thanh Thuyên