PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Năm 2023, Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) và đạt nhiều kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2023 được Đảng ủy CCQ tỉnh biểu dương

Đồng chí Ngọc Văn Biên - Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh cho biết, năm 2023, Đảng uỷ CCQ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền của cấp ủy các cấp đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CCQ tỉnh ngày càng thấm nhuần về những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp, là mục tiêu để mỗi cá nhân tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.

Đảng uỷ đã kết nối với điểm cầu của tỉnh tổ chức học tập chuyên đề về “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; đồng thời chỉ đạo các đơn vị cơ sở có phòng họp trực tuyến chủ động kết nối với điểm cầu của tỉnh để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập. Tại hội nghị học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến, toàn Đảng bộ đã có 61 điểm cầu kết nối, với tổng số 2.701 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Sau Hội nghị, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu dưới nhiều hình thức, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được học tập chuyên đề năm 2023.

Đảng uỷ, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm cuối năm; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong thực tiễn công tác. Trong năm 2023, có 487 việc làm theo của tập thể cấp ủy và hơn 5.400 việc làm theo Bác của cá nhân cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm kết quả thực hiện việc đăng ký làm theo Bác được các đơn vị tiến hành tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và tổng kết cuối năm. Qua kiểm điểm cho thấy, các tập thể, cá nhân cơ bản đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt là trong các đợt sinh hoạt Đảng, hoạt động chào cờ đầu tuần và sơ, tổng kết các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị trong Đảng bộ duy trì nghiêm túc nghi thức chào cờ đầu tuần, kịp thời biểu dương, ghi danh “Người tốt, việc tốt”. Trong năm, toàn Đảng bộ đã có 113 tập thể, 397 cá nhân được biểu dương, ghi danh tại các đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023), các tổ chức cơ sở đảng đã bình xét, lựa chọn các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị khen thưởng theo thẩm quyền. Theo đó, Đảng bộ có 1 cá nhân điển hình tiên tiến được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng Khen, 1 tập thể điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 1 tập thể điển hình tiên tiến được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng Khen. Những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả được phát hiện và nhân rộng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong toàn đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Đảng bộ còn có một số đơn vị chưa thật sự phát huy được giá trị của chuyên đề năm 2023 đối với việc đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của một số cấp ủy chi bộ và cá nhân đảng viên chưa cụ thể, chưa sát với chủ đề và thực tiễn công tác…

Trong thời gian tới, Đảng ủy, cấp ủy cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề toàn khóa “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2024 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024…/.

Hương Dịu