PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Công văn gửi các sở, ban ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện/thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt các giải pháp để tận dụng thời gian, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023 không đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.../.

BH