PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2022
Ngày 29/11/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 21/HD-SCT hướng dẫn thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là các tập thể (các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc phòng, ban trực thuộc; UBND huyện, thành phố hoặc phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại) và cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại).

Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Số lượng khen thưởng đối với tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, mỗi đơn vị đề nghị không quá 1 tập thể. UBND các huyện, thành phố: Các địa phương đề nghị tối đa 2 tập thể, bao gồm UBND huyện, thành phố hoặc phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở chính tại địa phương. Ưu tiên đề nghị khen thưởng các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Số lượng cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (mỗi đơn vị đề nghị không quá 1 cá nhân).

Trên cơ sở quy định về đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn các tập thể và cá nhân có đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng được gửi về Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trước 11h00 ngày 6/12/2022 để tổng hợp, thẩm định (tính theo ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Kạn)./.

Thanh Thuyên