PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 07-HD/HNDT về khen thưởng hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Số lượng đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cấp tỉnh không quá 25 hộ, cấp huyện không quá 15 hộ và cấp xã không quá 10 hộ.

Trong các dịp định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Hội Nông dân được đề nghị khen thưởng như sau: Đối với cấp tỉnh không quá 30 hộ, cấp huyện không quá 20 hộ.

Tại cấp xã, Hội Nông dân xã xem xét, lựa chọn hộ nông dân đạt các tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn làm báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng; chủ trì phối hợp với công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng xã tổ chức xét và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã khen thưởng hoặc gửi Hội Nông dân cấp huyện (kết quả họp xét phải được báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã).

Tại cấp huyện, Hội Nông dân huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích; tổ chức xét (có sự tham gia của Phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp), hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố khen thưởng hoặc đề nghị Hội Nông dân tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tại cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)./.

Thanh Thuyên