PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 28/11/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Văn bản số 93-HD/HNDT hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các điều kiện, tiêu chuẩn nêu tại phần II Hướng dẫn này, chủ động tiến hành xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền.

Đối với khen thưởng cấp tỉnh (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh), đối tượng khen thưởng là tập thể (bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn thuộc phạm vi của quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) và hộ gia đình (cá nhân) sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Số lượng khen thưởng hằng năm là 8 tập thể (mỗi huyện 1 tập thể) và 8 hộ gia đình hoặc cá nhân (mỗi huyện 1 hộ gia đình hoặc cá nhân).

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương, Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố lựa chọn, bình xét đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn, đáp ứng tiêu chuẩn tại phần II của Hướng dẫn này, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Hội Nông dân tỉnh.

Căn cứ kết quả bình xét của các huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thẩm định, bình xét, lựa chọn các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.  

Không đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình (cá nhân) đã có 2 lần được tặng Bằng khen chuyên đề của UBND tỉnh trong năm đề nghị.

Hồ sơ gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm./.

Thanh Thuyên