PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 28/11/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 762/HD-UBND hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, đối tượng khen thưởng là tập thể (các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố, tiểu khu; các doanh nghiệp, hợp tác xã), hộ gia đình (hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua) và cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo và các cá nhân khác có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua).

Hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là căn cứ để đánh giá thi đua của các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn hằng năm lựa chọn kịp thời các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào tháng 6/2023 và căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định các tiêu chí khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia định, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua; tiến hành khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng.

Tỉnh sẽ tổ chức khen thưởng tổng kết vào năm 2025 với các hình thức khen thưởng là Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh./.

Thanh Thuyên